Увага! 22 червня 2018 року о 10.00 відбудеться прийом дітей до спортивних класів
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Соціальний педагог призначається на посаду і звільняється з неї начальником районного відділу освіти за поданням директора школи відповідно до чинного законодавства.
1.2. Соціальнй педагог повнен мати вищу освіту зі спеціальностей "Соціальна педагогіка” або "Соціальна робота”, як виняток, іншу вищу педагогічну освіту.
1.3. Соціальний педагог безпосередньо підпорядкований директору школи.
1.4. У своїй діяльності соціальний педагог керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; Положенням про психологічну службу в системі освіти України, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).
  1. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності соціального педагога є:
2.1. Організація взаємодії учнів, учителів, батьків у системі "людина-людина”, "людина-організація”, "людина-соціум”.
2.2. Організація отримання діагностичних відомостей про учнів школи.
2.3. Прогнозування процесу виховання із врахуванням найважливіших факторів розвитку особистості.
2.4. Організація заходів превентивного напрямку.
2.5. Захист прав та інтересів учнівської молоді.
  1. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді.
3.2. Здійснює посередництво між школою і освітніми та державними установами, сім”єю, громадськими організаціями, відділами соціального захисту, органів територіального самоврядування, організовує їх взаємодію з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі.
3.3. Проводить соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах.
3.4. Сприяє участі школярів у науковій, художній, технічній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді. 3.5. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.
3.6. Впливає на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об"єднанням, угрупованням соціального ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування.
3.7. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.
3.8. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
3.9. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.
3.10.Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
3.11.Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж.
3.12.Забезпечує захист прав дітей в суспільстві, надає допомогу в період соціального і професійного самовизначення особистості, дбає про соціальну адаптацію молоді.
3.13.Сприяє подоланню особистісних та міжособистісних конфліктів.
3.14.Залучає громадські організації, творчі спілки, окремих громадян до культурно-освітньої, профілактико-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи з дітьми.
3.15.Надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують підтримки чи реабілітації, а також дитячим та молодіжним організаціям.
3.16.Займається превентивним вихованням.
3.17.Здійснює корекцію відхилень у поведінці дітей та учнівської молоді.
3.18.Проводить соціально-психологічне обстеження, надає консультативну допомогу дітям, батькам та вчителям. 3.19.Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
  1. ПРАВА

Соціальний педагог має право на:
4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
4.2. Знайомство зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.
4.3. Захист своїх інтересів самостійно і (чи) через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов”язаного з порушенням норм професійної етики.
4.4. Самостійний вибір пріорітетних напрямків роботи з огляду на власну кваліфікацію і потреби школи.
4.5. Захист професійної честі і гідності.
4.6. Конфідеційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.
4.7. Підвищення кваліфікації та проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.
4.8. Відмову від виконання розпоряджень адміністрації в тих випадках, коли ці розпорядження протирічать професійній етиці чи функціональним обов”язкам соціального педагога.
4.9. Розподіл свого робочого часу у відповідності з тривалістю робочого тижня, нормами затрат часу на виконання різних видів роботи, своїм планом роботи та потребами школи.
  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов”язків, а також Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов”язаних із фізичним чи психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку соціальний педагог може бути покараний у відповідності до чинного законодавства.
5.3. За незбереження професійної таємниці та розкриття відомостей, отриманих в процесі діагностичної, консультаційної, корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учневі, соціальний педагог може бути покараний у відповідності до чинного законодавства.
5.4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших нормативних актів школи, законних розпоряджень адміністрації школи, посадових обов”язків, встановлених даною Інструкцією, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.5. За спричинені школі або учасникам навчального процесу збитки у зв”язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов”язків соціальний педагог несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим законодавством і (або) цивільним законодавством.
  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

6.1. В процесі трудової діяльності підтримує стосунки з працівниками всіх структурних підрозділів в межах, передбачених посадовою інструкцією.
6.2. Працює згідно з графіком, складеним, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженого директором школи.
6.3. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самоуправління, педагогічними колективами освітніх установ позашкільної освіти, громадськими організаціями.
6.4. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік. План роботи затверджується директором школи.
6.5. Представляє заступнику директора школи з виховної роботи звіт про свою діяльність.
6.6. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
6.7. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять у його компетенцію, з педагогічними працівниками школи.